top of page

 

Kochova záhrada

Virtuálny model Kochovej záhrady a sanatória je našou interpretáciou súčasného stavu priestoru. Animácia bola pripravená pre Múzeum mesta Bratislavy ako súčasť výstavy Ľudia Ľuďom // Karel Koch a Dušan Jurkovič

 

Nezamýšľanú ale prítomnú surrealitu dnešnej podoby záhrady sme ďalej preniesli aj do našeho pohľadu a ďalej augmentovali. Siluety sa striedajú s objemom a priemety celku s detailom.

Celková animácia má bezmála desať minút, vyššie ale môžete vidieť niekoľko kratších sekvencií.

Vzniknutý materiál má stále potenciál pre ďalšie experimenty a neprestávame na ňom pracovať.

Pravdaže odporúčame v prvom rade záhradu navštíviť!

 

Koch garden

The virtual model of Koch's garden and sanatorium is our interpretation of the current state of the space. The animation was prepared for the Bratislava City Museum as part of the exhibition -  

Ľudia Ľuďom // Karel Koch a Dušan Jurkovič

We further transferred the unintended but present surreality of today's garden into our view. Silhouettes alternate with volume and projections of the whole with detail. ​

The total animation is almost ten minutes long, you can see several shorter sequences above.

 

The resulting material still has the potential for further experiments, and we are still working on it. Of course, we recommend visiting the garden in the first place!

bottom of page