top of page

Ľudia a Mesto

 

Animácia pre úvodné priestory výstavy Ľudia a Mesto / Múzeum mesta Bratislavy.

Počas tejto príjemnej spolupráce sme mali možnosť pracovať s dobovým vizuálnym materiálom od máp po fotografie a spracovať ich do podoby animovaných trojrozmerných koláží.

V náhľadoch je možné vidieť krátke úseky z celkovo takmer 10 minút dlhej animácie.

People and City

Animation for the opening spaces of the exhibition People and the City / Bratislava City Museum. During this pleasant collaboration, we had the opportunity to work with historic visual material from maps to photographs and process them into animated three-dimensional collages.

In the previews it is possible to see short sections from a total of almost 10 minutes of animation.

bottom of page