top of page

 

Virtuálne bábkové divadlo, Svätý Jur

V priebehu mesiaca november prebieha v priestoroch Prvého kontaktu Mestského úradu vizuálna inštalácia v podobe digitálnej 3D animácie.

 

Digitalizovaný fragment mesta Svätý Jur, kde centrálnu úlohu zastáva objekt budovy Bábkového divadla na rohu ulíc Prostredná a Dr. Kautza a východiskový motív je aj miestna zmienka o bábkohereckej minulosti v meste, ktorá je síce silne usadená v povedomí, ale objekt samotný zrejme aktívnym divadlom nikdy nebol.

Animácia narába s objektom budovy ako s metaforou divadelných kulís, ako s digitálnou 3D maketou, ktorá kombinuje jeho prvky s fragmentami najbližšieho okolia a je kreatívnou sondou do možnosti vizualizovať kultúrny obsah a komunikovať jeho hodnoty s verejnosťou experimentálnym spôsobom.

Čiastočne štylizovaný a čiastočne realistický trojrozmerný model objektu aj jeho blízkeho okolia, slúži ako kompozičná schránka pre dotvorený obsah v podobe surreálnych kompozícií, zložených z fragmentov miesta.

Zámerom je, aby vizuálna forma spracovania uvedeného obsahu nebola popisným zozbieraním a odprezentovaním materiálu, ale dynamický, nelineárny zážitok, ďalšia interpretácia.

Tento projekt popularizuje digitalizáciu ako východisko a prostriedok pre ďalšiu tvorbu a nie len archiváciu či záznam. Je súčasťou širšej iniciatívy, vrámci ktorej prebieha digitalizácia a následná reinterpretácia materiálu za účelom vytvorenia viacerých vizuálnych experimentov variujúcich od digitálnej animácie až po virtuálnu alebo mixovanú realitu.

Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj vrámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS)  a mesto Svätý Jur, ktoré poskytlo zdarma priestory a propagáciu projektu.

logo-bk-farba.jpg
svaty_jur_erb.jpg

 

Virtual Theatre, Svätý Jur

During the month of November, a visual installation in the form of digital 3D animation is taking place in the premises of the First Contact City Hall.

The digitized fragment of the town of Svätý Jur, where the central role is played by the building of the Puppet Theater at the corner of Prostredná and Dr. Kautza streets, with the starting point being a local reference to the town's puppetry history, which is deeply ingrained in the collective consciousness but the building itself has likely never been an active theater.

The animation treats the building as a metaphor for theater curtains, a digital 3D model that combines its elements with fragments of the immediate surroundings, serving as a creative exploration of visualizing cultural content and communicating its values to the public in an experimental way.

Partially stylized and partially realistic three-dimensional models of the object and its nearby surroundings serve as a compositional framework for the created content in the form of surreal compositions composed of fragments of the location.

The intention is for the visual representation of the content not to be a descriptive collection and presentation of the material but a dynamic, non-linear experience, another interpretation.

This project promotes digitalization as a starting point and a means for further creation, not just for archiving or recording. It is part of a broader initiative, within which digitalization and subsequent reinterpretation of material are taking place to create multiple visual experiments ranging from digital animation to virtual or mixed reality.

The project was financially supported by the Bratislava Self-Governing Region within the Bratislava Regional Grant Scheme (BRDS) and the town of Svätý Jur, which provided the project with free space and promotion.

bottom of page